EIROforum’s contribution to the EOSC open stakeholders consultation